Regulamin serwisu internetowego https://barczynska-dietetyk.pl/

§1

Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Serwisu internetowego https://barczynska-dietetyk.pl/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów elektronicznych.

Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Serwis https://barczynska-dietetyk.pl/, prowadzony jest przez Adriannę Barczyńską prowadzącą działalność gospodarczą: Poradnia Dietetyczna mgr Adrianna Barczyńska z siedzibą przy ul.Generała Jerzego Ziętka 74c w Mysłowicach w Polsce, NIP 646 271 01 76, REGON 243684390.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Usługodawca – Poradnia Dietetyczna mgr Adrianna Barczyńska z siedzibą przy ul.Generała Jerzego Ziętka 74c w Mysłowicach w Polsce, NIP 646 271 01 76, REGON 243684390.
2. Klient – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Produkty – jadłospisy i e-booki dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie będące przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://barczynska-dietetyk.pl/
5. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

§ 3

Warunki techniczne korzystania z serwisu

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, do dokonywania zakupów oraz do pobrania treści cyfrowych wymagane są:
dostęp do sieci Internet,
standardowy system operacyjny,
przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta adresu e-mail,
posiadanie oprogramowania obsługującego pliki .pdf oraz .doc

§ 4

Składanie i realizacja zamówienia

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych jakimi są jadłospisy oraz e-booki.
2. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto i podane są w walucie polskiej (polski złoty).
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zapłaty za Produkt. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
4. W Serwisie uznawane są płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186.
5. W celu zakupu jadłospisu lub e-booka, Klient musi podjąć kolejno kroki:
– wybrać Produkt
– kliknąć w przycisk „Kup teraz”
– wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
– zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu
– dokonać płatności klikając w przycisk „Kupuję i płacę”– płatność jest możliwa jedynie za pośrednictwem Operatora Płatności po zaakceptowaniu Regulaminu
– po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za jadłospis lub e-book
– po skutecznym dokonaniu płatności Klient zostanie przeniesiony do Serwisu na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Klientowi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego pobrać e-book. Zakupiony e-book zostanie udostępniony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
7. Jadłospis indywidualny jest wysyłany na adres mailowy Klienta do 7 dni roboczych po odesłaniu na adres mailowy Usługodawcy (kontakt@barczynska-dietetyk.pl) wypełnionego wywiadu online, a także po potwierdzeniu przez Klienta proponowanego układu diety.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w jadłospisie, powstałe w wyniku niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta wywiadu online.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
11. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji przesłanych przez Klienta, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia i innych danych wrażliwych.
12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 5

Korzystanie z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek.
3. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie publiczne.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług jeżeli Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 7

Reklamacje

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie.
2. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Usługodawcę, składając reklamację.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kontakt@barczynska-dietetyk.pl
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu było bezpieczne dla Klientów, ponadto chroni prywatność Klientów stosując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
3. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaakceptowanie regulaminu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
4. Administratorem Danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna mgr Adrianna Barczyńska z siedzibą przy ul.Generała Jerzego Ziętka 74c w Mysłowicach w Polsce, NIP 646 271 01 76, REGON 243684390.
5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
– zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
– wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży produkt
– świadczenia w sposób prawidłowy usług za pośrednictwem drogi elektronicznej
– realizacji zamówień produktów, obsługi reklamacji
– udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Usługodawcy
6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
7. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
9. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
10. W sklepie wykorzystywane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Polityka cookies.
11. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych Serwis stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta umowy z Usługodawcą.